میدانم میخوانی

می دانم میخوانی ....خوب میدانم ....این همیشه اولین و آخرین حرفم هست خواهد بود و به فریاد خواهم گفت ...بی ترس و هراس خواهم گفت :

تو همانی هستی که همیشه بودی

تو همانی که همیشه باید باشی

باش تا باشم  ، زندگی بی تو

حتی یک دم هم نخواهد ماند

فریاد خواهم زد .....دوستت دارم

/ 2 نظر / 13 بازدید
رویا

خواندم وداغون شدم

رویا

خوندم داغون شدم