باران

سلام دوستان عزیز

باران می بارد بر این شهر کرخت و زنده می کند دل مردمانش را و من هم مثل همه مردم وقتی زیر باران قدم می زنم به خاطر می آورم تمام خاطرات تلخ و شیرین زندگیم را .... باعد لبخندی می زنم و در حالی که نوای موسیقی در گوشم به فراخور باران زمزمه می کند من هم با باران یکی میشوم و زمزمه می کنم عاشقانه های آرامی را که امید هستند برای ماندن شاید آخرین امید برای ماند و ماند و ماند ......

/ 0 نظر / 14 بازدید