تو میتوانی

یاحق
این مطلب برای عزیزترین موجودیست که می شناسم ...
تو زرد نیستی و زردی نمی مانی ؛ تو همیشه سبزی و جوان همیشه آنی هستی که باید باشی و باورت دارم هر لحظه ...این تویی که می توانی این تویی که باید بتوانی مسیرت را پیدا کنی و راهت را بروی ..... تو میتوانی ...باید بتوانی که به خواسته هایت برسی و آرزوهایت را زندگی کنی و بسازیشان از نو ....تو می توانی و باید بتوانی ،

بساز زندگی راکه از ان توست بانوی کوچک

فقط بخواه ...بیشتر از خودت به تو ایمان دارم و می دانم که می توانی
پس بتوان .....................................................می دانم که می توانی

و یادت نرود که هرگز تنها نیستی ....................................تنها نیستی

/ 1 نظر / 15 بازدید
رویا

من هم اعتقادم اینه .........ولی نمیشه زودبه خودم گرفتم شایدهم این مطلب برای من اصلانبوددرضمن تبریک بابت این که یه همصحبت پیداکردی توزندگیت.شادباشین وموفق